Fiscalitate și comisioane

Fiscalitate și comisioane

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

DREPTURILOR DE AUTOR

1. DEFINIŢII:
1.1 Subiectul dreptului de autor
Autorul (profesorul) este o persoană fizică sau persoanele fizice care au creat opera.

Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice se naşte din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare.
Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorul (profesorul)ui şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.
Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.

1.2 Dreptul de autor si drepturi conexe
Dreptul de autor și drepturile conexe  - constituie obiect al acestora operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum și drepturile conexe dreptului de autor și drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile

1.3 Veniturile din activităţi independete
Veniturile din activităţi independente reprezintă veniturile obţinute din drepturi de proprietate intelectuală, realizate in mod individual şi/sau formă de asociere.
Având în vedere Codul fiscal, aceste venituri sunt supuse regimului de impozitare.

1.4 Preţul
Preţul unitar – valoarea fără TVA a cursului vândute.
TVA colectat– Taxa pe Valoarea Adăugată aferentă produselor vândute, în cazul cărților în format electronic se aplică cota de TVA de 20%;

1.5 Comision editură
Comisionul perceput de editură se calculează asupra preţului unitar la care se aplică procentul agreat din contract.
2. Forme de colaboare cu editura lameditatii.ro si tipuri de contracte

2.1.1 CONTRACT DE DREPTURI DE AUTOR
Dreptul de autor este reglementat de Legea nr. 8 din 14 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare, este actul normativ care prevede dreptul de autor şi drepturile conexe.
Conform căruia,  constituie obiect al dreptului de autor, operele/activităţile prevăzute de art.7  din același act normativ.
Potrivit Codului fiscal, dreptul de autor şi drepturile conexe reprezintă operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare

2.1.2 ÎNREGISTRAREA FISCALĂ
Persoanele care obţin venituri din drepturi de autor, au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală (Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române – Formularul 020),  în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii/data obținerii primului venit  – după caz, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.
Codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal în acest caz este codul numeric personal.

2.1.3 REGIMUL DE IMPOZITARE A DREPTURILOR DE AUTOR
În vederea stabilirii bazei de calcul a impozitului pe venit asupra drepturilor de proprietate intelectuală, din venitul brut obţinut de autor din vânzarea de carte de pe platforma lameditatii.ro după ce a fost scăzut comisionul perceput de editură în baza contractului, se va scădea o cheltuială forfetară de 40% din venitul brut, precum şi contribuţiile sociale (contribuţia la pensie şi la sănătate), după caz.
Asupra venitului brut obţinut de autor se aplică o cotă de impunere de 16% (impozit final), din care se scade cota forfetară de 40% şi contribuţiile sociale (contribuţia la pensie şi la sănătate), după caz.
Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită  în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract  şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.
În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi care realizează în acelaşi timp și venituri din salarii, nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Plătitorul de venituri din drepturi proprietate intelectuală, are obligaţia depunerii formularului 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit precum și a formularului 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Impozitul reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul/a fost reținut de către platforma La Meditatii.

2.1.3 CUM CALCULEZ VENITUL NET OBŢINUT DIN DREPTURILE DE AUTOR

Exemplu:
În data de 01 mai 2016, AP a încheiat cu platforma La Meditatii un contract de drepturi de autor, impozit final 16%, privind vânzarea cursului cu titlul “EXCEL - FUNCȚII MACRO!”
Preţul cursului cu titlul “EXCEL - FUNCȚII MACRO!” este de 25 LEI + TVA (20%), comision agenţie de 30% din preţul unitar al cursului (fără TVA).
În perioada 01 mai 2016 – 31 mai 2016, au fost vândute 50 de cursuri prin intermediul site-ului lameditatii.ro
Cum se calculează şi se determină suma pe care o încasează autorul (profesorul).
Comision agenţie = (preţul unitar al cursului x nr. exemplare vândute) x comision agenţie (30%)
De unde rezultă:
Comision agenţie = (25 LEI x 50)x 0,3= 375 LEI
Venitul brut = (preţul unitar al cursului x nr. exemplare vândute) – comision agenţie (30%)
De unde rezultă:
Venitul brut = (25 LEI *50) – 375 = 875 LEI

Varianta I
La semnarea contractului autoarea cursului cu titlul “EXCEL - FUNCȚII MACRO!” declară că nu este salariată şi nu poate face dovada că obţine şi alte venituri supuse contribuţiilor sociale.
NU se datorează contribuţia la sănătate (CASS) de 5,5%, dacă beneficiarul obţine venituri din salarii, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii, venituri din PFA, profesii liberare etc.
Având în vedere că doamna AP nu obţine alte venituri, atunci plătitorul de venit (platforma La Meditatii) are obligaţia să reţină contribuţia la pensie (CAS – 10,5%) şi la sănătate (CASS – 5,5%)
Venitul net pe care îl obţine din vânzarea cursului se determină astfel:
Venit brut= 875 lei
Cheltuieli forfetare = 875 x 40% =350 lei
Bază calcul contribuţii = 875 – 350 = 525 lei
CAS datorat = 525 x 10,5%= 55 lei
CASS datorat = 525 x 5,5% = 29 lei
Bază calcul impozit pe venit = 525 - (55 + 29) = 441 lei
Impozit pe venit reţinut la sursă = 441 x 16% = 71 lei
Venit net = 875 – 55 – 29 – 71 = 720 lei
Venitul net datorat de platforma La Meditatii se achită în contul autorul (profesorul)ui pe data de 10 ale lunii următoare.
Impozitul şi contribuţiile reţinute se declară şi se virează la bugetul de stat şi asigurări sociale de către platforma La Meditatii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.

Varianta II
La semnarea contractului autoarea cursului cu titlul “EXCEL - FUNCȚII MACRO!”, declară că este salariată şi face dovada că obţine şi alte venituri supuse contribuţiilor sociale.
Având în vedere că doamna AP obţine alte venituri, atunci plătitorul de venit (platforma La Meditatii) are obligaţia să reţină contribuţia la pensie (CAS – 10,5%)
Venitul net pe care îl obţine din vânzarea cursului se determină astfel:
Venit brut= 875 lei
Cheltuieli forfetare = 875 x 40% =350 lei
Bază calcul contribuţii = 875 – 350 = 525 lei
CAS datorat = 525 x 10,5%= 55 lei
Bază calcul impozit pe venit = 525 - 55 = 470 lei
Impozit pe venit reţinut la sursă = 470 x 16% = 75 lei
Venit net = 875 -55-75 = 745 lei
Venitul net datorat de platforma La Meditatii autorul (profesorul)ui se achită în contul autorul (profesorul)ui pe data de 10 ale lunii următoare.
Impozitul şi contribuţiile reţinute se declară şi se virează la bugetul de stat şi asigurări sociale de către platforma La Meditatii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.

2.2.1 PROFESII LIBERALE
Sunt considerate profesii liberale acele venituri obţinute din prestările de servicii cu caracter profesional, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere în domeniul științific, literar artistic.
Este activitate independentă orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:
1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului  de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea
4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.

Cod CAEN al obiectului principal de activitate:
9003 Activităţi de creaţie artistică
Această clasă include:
- activități ale artiștilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturiști, gravori etc.
-activităţi ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrările de ficțiune, lucrările tehnice etc.
-activităţi ale ziariștilor independenți
-restaurări ale operelor de arta cum ar fi picturile etc. Aceasta clasa exclude: -realizarea lucrarilor din piatra, in afara de lucrările originale artistice

2.2.2 ÎNREGISTRAREA FISCALĂ
Persoanele care obţin venituri din profesii libere, au obligaţia depunerii la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul de desfăşurare a activităţii, ,,Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere" - formularul 070.
În urma înregistrării fiscale, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală.
Persoanele care obţin venituri din profesii libere, au obligaţia depunerii "Declarație privind venitul estimat/norma de venit” – formularul 220 , în termen de 15 zile de la data începerii activității, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul.
Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%.
Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectuează potrivit deciziei de impunere. În cazul impunerilor efectuate după expirarea acestor termene de plată, contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent.
Contribuabilii pot plăti sumele reprezentând plăţile anticipate, direct la sediul organului fiscal competent, sau la unităţile bancare, prin ordin de plată.

2.2.3 STABILIREA VENITULUI NET ANUAL DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
Venitul net se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil. Impozitul anual datorat se înscrie în decizia de impunere. Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi

2.2.4 CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII
Contribuabilii care realizează venituri din profesii libere au obligaţia de a plăti contribuţii sociale obligatorii la bugetul general consolidat.
Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

2.2.4.1 Contribuţiile de asigurări sociale
Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale se realizează prin completarea şi depunerea formularului 600 - Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.
Venitul declarat constituie baza lunară de calcul pentru stabilirea obligaţiilor lunare de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale, pe care contribuabilii sunt obligaţi să le efectueze în cursul anului, ca plăţi anticipate.
Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Formularul 600 se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale. În cazul în care contribuabilii încep o activitate în cursul anului, aceştia au obligaţia completării şi depunerii formularului în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, este sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale în anul următor. Stabilirea obligaţiilor de plată privind contribuţiile de asigurări sociale se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

2.2.4.2 Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate se realizează prin depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaraţiei privind venitul realizat.
Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere.
Obligaţia anuală de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul din profesii libere este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Organul fiscal competent stabileşte sumele datorate faţă de plăţile anticipate şi efectuează încadrarea în plafonul minim prevăzut de lege, după depunerea declaraţiei privind venitul realizat. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

2.2.5 TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ
Contribuabilii care realizează venituri din profesii libere se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situaţii:
a. Prin opţiune;
b. Prin depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut in Codul fiscal.
În vederea înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual, depun la organul fiscal competent pe raza căruia îşi au sediul activităţii ,,Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (formularul 070) completând în mod corespunzător rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA.

2.2.5 EVIDENŢĂ CONTABILĂ
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul-inventar au regim de înregistrare la organele fiscale.
Acestea se numerotează, se şnuruiesc şi se parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.
Evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectate se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru vânzări. În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibile se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări. În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea cumpărărilor de bunuri şi/sau a serviciilor prestate de terţi şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. Contribuabilii, pot deţine registrul unic de control în funcţie de opţiunea acestora

2.2.6 DECLARAŢII
Contribuabilii care realizează, venituri din profesii libere, au obligaţia de a depune “Declaraţia privind venitul realizat” - formularul 200, la organul fiscal în a cărui rază au domiciliul, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Contribuabilii care în anul anterior, au realizat pierderi, şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior au obligaţia depunerii formularului 220 până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat.
Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege următoarele declaraţii fiscale, după caz:
- Decont de taxa pe valoarea adăugată (formularul 300) – lunar/trimestrial;
- Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formularul 394) – lunar/trimestrial;
- Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate (formularul 392A) - anual;
- precum şi alte declaraţii fiscale prevăzute de lege, în funcţie de situaţia specifică.

2.2.7 VENITURILE OBŢINUTE DIN VÂNZAREA DE CARTE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE INDEPENDENTE

Exemplu:
În data de 01 mai 2016, AP a încheiat cu platforma La Meditatii un contract de drepturi de autor, impozit final 16%, privind vânzarea cursului cu titlul “EXCEL - FUNCȚII MACRO!”
Preţul cursului cu titlul “EXCEL - FUNCȚII MACRO!” este de 25 lei + TVA (20%), comision agenţie de 30% din preţul unitar al cursului (fără TVA).
În perioada 01 mai 2016 – 31 mai 2016, au fost vândute 50 de cursuri prin intermediul site-ului lameditatii.ro
Cum se calculează şi se determină suma pe care o încasează autorul (profesorul).
Comision agenţie = (preţul unitar al cursului x nr. exemplare vândute) x comision agenţie (30%)
De unde rezultă:
Comision agenţie = (25 lei x 50)x 0,3= 375 lei
Venitul brut = (preţul unitar al cursului x nr. exemplare vândute) – comision agenţie (30%)
De unde rezultă:
Venitul brut = (25 lei x 50) – 375 = 875 lei

autorul (profesorul) facturează editura cu suma de 875 lei, iar facturarea se va face prin menţionarea expresă a titlului cursului, perioada la care se referă şi numărul de exemplare vândute de pe site-ul www.lameditatii.ro, la care se ataşează raportul generat de sistem pentru perioada facturată.

În cazul în care autorul (profesorul) este înregistrat ca plătitor de TVA la suma facturată se adaugă cota de TVA de 20%.
Platforma La Meditatii achită contra-valoarea facturii în termen de 7 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.

Despre Cursuri Lectură Digitală

Cursuri Lectură Digitală, reprezintă una din cele mai avansate platforme de lecții online din România. 

Dorești să devii unul dintre profesorii noștri și să împărtășești cunoștințele tale studenților? Înregistrarea este simplă și durează doar un moment.

© 2016 EyeProduct. All Rights Reserved. Platforma LaMeditatii este o divizie a Eye Product

Search